Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mum.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – Man and Machine Software Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 52 90-626 Łódź,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://skutecznaisprawnakoordynacja.pl/ oraz jej podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę,
 3. „Klient” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą,
 4. „Konsument” – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 1. „Produkty” – prezentowane w ramach Sklepu przez Sprzedawcę oprogramowanie, usługi lub rzeczy ruchome, mogące stanowić przedmiot umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
 2. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://www.mum.pl/polityka-prywatnosci/.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa warunki umów dotyczących Produktów, zawieranych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu przez Sprzedawcę z Klientami.
 2. Zastrzega się, iż oferta Sklepu nie jest skierowana do Konsumentów. Składając zamówienie oraz oświadczając o zapoznaniu się z brzmieniem Regulaminu, osoba składająca oświadczenie potwierdza swój status Klienta w rozumieniu Regulaminu.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, Regulamin reguluje wyłącznie umowy zawierane ze Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu. 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy Produktów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów albo licencjodawców Produktów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

III. Zamówienia

§ 5

 1. Ceny Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich netto i brutto.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu i cen Produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy dot. poszczególnych Produktów.
 3. Podane w Sklepie ceny Produktów w odniesieniu do rzeczy fizycznych, podlegających doręczeniu stosownie do prezentacji Produktu, nie obejmują kosztów wysyłki o ile prezentacja Produktu nie wskazuje inaczej. Koszty wysyłki są pokrywane przez Klienta chyba, że prezentacja Produktu stanowi inaczej.

§ 6

Sklep realizuje zamówienia na terenie EEA (European Economic Arena)

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 – § 12 Polityki.    

§ 8

 1. Zawarcie umów dot. Produktów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 9

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, które zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 5. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji koniecznych dla realizacji zamówienia, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail, na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail.

IV. Dostawa i płatności

§ 10

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie to płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu platności24 lub przelewem na konto Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 11

Klient dla celów realizacji zamówienia zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wystawianie elektronicznych faktur VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661), które będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie realizacji procedury zamówienia.

§ 12

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu. Kupujący otrzymuje dostęp do platformy na 8 tygodni. Jeśli Kupujący nie posiada własnego oprogramowania Autodesk Navisworks, na potrzeby wykonywania zawartych w kursie ćwiczeń, rekomendujemy pobrać je z poniższych linków w 30 dniowej wersji trial. Aby instalacja przebiegła poprawnie, konieczne jest pobranie dwóch linków. https://myhub.autodesk360.com/ue29b7934/g/shares/SH919a0QTf3c32634dcfde1adc368a369962 ,https://myhub.autodesk360.com/ue29b7934/g/shares/SH919a0QTf3c32634dcf7a3e3821c7d3a91c 30 dni dostępu do oprogramowania liczone jest od momentu instalacji programu na komputerze.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. Jest to czas 8 tygodni. Po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

V. Reklamacje i odpowiedzialność

§ 13

 1. Zastrzega się, że w zakresie umów dot. oprogramowania, dla możliwości korzystania z Produktu niezbędne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej z licencjodawcą oprogramowania. Zastrzega się, że Sprzedawca nie jest stroną umowy licencyjnej, jak również w ramach umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie udziela sublicencji na korzystanie z oprogramowania.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za następstwa niezastosowania się przez Klienta do postanowień umowy licencyjnej oprogramowania, w tym za niezaakceptowanie jej postanowień skutkujące niemożnością korzystania z oprogramowania. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tyt. szkód związanych z korzystaniem z Produktu stanowiącego oprogramowanie jest wyłączona. 

§ 14

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w odniesieniu do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu z tyt. rękojmi zostaje przez Strony wyłączona.
 2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za utratę korzyści poniesionych przez Klienta. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy związana z umową dot. Produktów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od deliktowej bądź kontraktowej podstawy odpowiedzialności, nie może przekroczyć kwoty wartości zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu przez Klienta. 

§ 15

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za następstwa wskazania nieprawidłowego adresu e-mail dla potrzeb realizacji zamówienia, jak również za następstwa dostępu do wskazywanego adresu e-mail przez podmioty nieuprawnione.

§ 16

 1. Reklamacje należy składać mailowo na następujący adres e-mail: handlowy@mum.pl lub szkolenia@mum.pl
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować Produkt objęty umową) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Zmiany i obowiązywanie Regulaminu

§ 17

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym momencie.
 2. Zmiany Regulaminu nie dotyczy umów dot. Produktów zawartych za pośrednictwem Sklepu przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 28.09.2020 r.
 4. Regulamin zostaje udostępniony na stronie  http://skutecznaisprawnakoordynacja.pl/ kursnavisworks.pl , www.mum.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.